skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Học và luyện ngữ pháp tiếng Anh câu bị động, câu trực tiếp - gián tiếp, câu mệnh đề, câu hỏi, câu điều kiện và cách sử dụng

Kim Anh

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Học và luyện ngữ pháp tiếng Anh câu bị động, câu trực tiếp - gián tiếp, câu mệnh đề, câu hỏi, câu điều kiện và cách sử dụng
 • Tác giả: Kim Anh
 • Chủ đề: Ngôn ngữ; Tiêng Anh; Ngữ pháp; Câu điều kiện; Câu bị động
 • Mô tả: Cung cấp những kiến thức cơ bản về câu bị động, câu nói trực tiếp- gián tiếp, câu mệnh đề...
 • Nơi xuất bản: TP.Hồ Chí Minh NXB Thế giới
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 143 tr. 19 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 425 ANH
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...