skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Hoàng Xuân Bình -chủ biên

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản
 • Tác giả: Hoàng Xuân Bình -chủ biên
 • Chủ đề: Kinh tế vĩ mô -- Giáo trình; Tiền tệ; Tăng trưởng kinh tế
 • Mô tả: Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô: đo lường các biến số kinh tế vĩ mô; tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tài tệ; tổng cầu và tổng cung; thất nghiệp và lạm phát; tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm đầu tư và hệ thống tài chính; kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
 • Nơi xuất bản: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật
 • Năm xuất bản: 2014
 • Định dạng: 303 tr. hình vẽ, bảng 24 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: ISBN9786046703938
 • Phân loại DDC: 339 GIA
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...