skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Tập 2

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Hà Nội Lao động 1996 Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động 98429

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Tập 2
 • Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
 • Là 1 phần của: Hà Nội Lao động 1996 Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động 98429
 • Chủ đề: Luật lao động -- văn bản hướng dẫn -- Việt Nam
 • Mô tả: Gồm các Chỉ thị, Nghị định, Thông tư của Chính Phủ về thi hành Bộ Luật Lao động
 • Nơi xuất bản: Hà Nội Lao động
 • Năm xuất bản: 1996
 • Định dạng: 189 tr. 19 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 344.59701 VAN
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...