skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thực trạng lao động - việc làm ở Việt Nam từ kết quả điều tra lao động - việc làm 2000

Bùi Huy Đáp ; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Trung tâm thông tin - thống kê lao động và xã hội

1995 6(38) TC Kinh tế thế giới

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đăng nhập để nhận xét

Đăng nhập để thêm phân loại riêng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...