skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

4 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Need for clarification of data in a recent meta-analysis about polymorphisms in the leptin receptor gene and risk of breast cancer.(Letter to the editor)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Li, Shan ; Qin, Xue

Breast Cancer Research and Treatment, April 1, 2013, Vol.138(2), p.655(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Need for clarification of data in a recent meta-analysis about polymorphisms in the leptin receptor gene and risk of breast cancer.(Letter to the editor)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Li, Shan ; Qin, Xue

Breast Cancer Research and Treatment, April 1, 2013, Vol.138(2), p.655(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Need for clarification of data in a recent meta-analysis about polymorphisms in the leptin receptor gene and risk of breast cancer

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Li, Shan ; Qin, Xue

Breast Cancer Research and Treatment, 2013, Vol.138(2), pp.655-656 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Need for clarification of data in a recent meta-analysis about polymorphisms in the leptin receptor gene and risk of breast cancer

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Li, Shan ; Qin, Xue

Breast cancer research and treatment, April 2013, Vol.138(2), pp.655-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

Toàn văn sẵn có

4 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...