skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer’s Disease: Evidence based on 40 case-control studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer’s Disease: Evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience Letters, 01/2015, Vol.586, C, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer’s Disease: Evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience Letters, 23 January 2015, Vol.586, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer's disease: evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience letters, 23 January 2015, Vol.586, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

Toàn văn không sẵn có

3 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...