skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin ; Mittal, Balraj (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An updated meta-analysis on the association of MDM2 SNP309 polymorphism with colorectal cancer risk

Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PloS one, 2013, Vol.8(9), pp.e76031 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk.(Research Article)

PLoS ONE, Sept 30, 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk.(Research Article)

PLoS ONE, Sept 30, 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...