skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein domain mimetics as in vivo modulators of hypoxia-inducible factor signaling.(CHEMISTRY)(Author abstract)

Kushal, Swati ; Lao, Brooke Bullock ; Henchey, Laura K. ; Dubey, Ramin ; Mesallati, Hanah ; Traaseth, Nathaniel J. ; Olenyuk, Bogdan Z. ; Arora, Paramjit S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 24, 2013, Vol.110(39), p.15602(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein domain mimetics as in vivo modulators of hypoxia-inducible factor signaling

Kushal, Swati ; Lao, Brooke Bullock ; Henchey, Laura K. ; Dubey, Ramin ; Mesallati, Hanah ; Traaseth, Nathaniel J. ; Olenyuk, Bogdan Z. ; Arora, Paramjit S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 September 2013, Vol.110(39), pp.15602-15607 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein domain mimetics as in vivo modulators of hypoxia-inducible factor signaling

Kushal, Swati ; Lao, Brooke Bullock ; Henchey, Laura K. ; Dubey, Ramin ; Mesallati, Hanah ; Traaseth, Nathaniel J. ; Olenyuk, Bogdan Z. ; Arora, Paramjit S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 September 2013, Vol.110(39), pp.15602-15607 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein domain mimetics as in vivo modulators of hypoxia-inducible factor signaling

Kushal, Swati ; Lao, Brooke Bullock ; Henchey, Laura K ; Dubey, Ramin ; Mesallati, Hanah ; Traaseth, Nathaniel J ; Olenyuk, Bogdan Z ; Arora, Paramjit S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 September 2013, Vol.110(39), pp.15602-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein domain mimetics as in vivo modulators of hypoxia-inducible factor signaling

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(39), pp.15602-15607 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

2013

Toàn văn sẵn có

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...