skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

8 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Tác giả/ người sáng tác: Deng, Yan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Feb 3, 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Repair Gene XRCC1 Polymorphisms, Smoking, and Bladder Cancer Risk: A Meta-Analysis.(Research Article)

Li, Shan ; Peng, Qiliu ; Chen, Yongbin ; You, Jianpeng ; Chen, Zhiping ; Deng, Yan ; Lao, Xianjun ; Wu, Huiling ; Qin, Xue ; Zeng, Zhiyu;

PLoS ONE, Sept 9, 2013, Vol.8(9), p.e73448 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TP53 and MDM2 gene polymorphisms, gene-gene interaction, and hepatocellular carcinoma risk: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Wang, Jian ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e82773 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population

Peng, Qiliu ; Li, Haiwei ; Lao, Xianjun ; Deng, Yan ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Infection, Genetics and Evolution, Oct, 2014, Vol.27, p.375(7) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population

Peng, Qiliu ; Li, Haiwei ; Lao, Xianjun ; Deng, Yan ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, October 2014, Vol.27, pp.375-81 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of common functional polymorphisms in mir-146a and mir-196a2 and hepatocellular carcinoma risk: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Deng, Yan ; Qin, Xue

Medicine, December 2014, Vol.93(29), pp.e252 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lack of association between cathepsin D C224T polymorphism and Alzheimer's disease risk: an update meta-analysis

Mo, Cuiju ; Peng, Qiliu ; Sui, Jingzhe ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Xie, Li ; Li, Taijie ; He, Yu ; Qin, Xue ; Li, Shan

BMC Neurology, 2014, Vol.14, p.13 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

8 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deng, Yan
  2. Peng, Qiliu
  3. Qin, Xue
  4. Li, Shan
  5. Qin, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...