skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 134  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lao Jiabin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blue crab feed

Lao Jiabin

20 April 2016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种火烤裹草木灰的海鸭蛋烤架
Grilling frame for fire-grilling plant ash wrapped sea duck eggs

Lao Jiabin

18 December 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing fever reducing candy

Lao Jiabin

11 May 2016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种方格星虫的厂房化养殖装置
Factory breeding device for Sipunculus nudus

Lao Jiabin

14 December 2018

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种玉米切段装置
Corn cutting device

Lao Jiabin

28 December 2018

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preparing method of wampee smoothie

Lao Jiabin

16 March 2016

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preparing method of carambola smoothie

Lao Jiabin

16 March 2016

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pig feed

Lao Jiabin

16 March 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种双模式玉米自动切段装置
Dual-mode device for automatically cutting corn into sections

Lao Jiabin

28 December 2018

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herbal tea for pregnant women and preparation method thereof

Lao Jiabin

17 February 2016

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raspberry planting method

Lao Jiabin

24 February 2016

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fruit tea beverage

Lao Jiabin

17 February 2016

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种自动报修的门禁系统
Automatic repair-reporting entrance guard system

Lao Jiabin

21 December 2016

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种停车场栏杆装置
Railing device for parking area

Lao Jiabin

12 October 2016

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种智能门禁系统
Intelligent access control system

Lao Jiabin

14 December 2016

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种门禁系统
Access control system

Lao Jiabin

04 January 2017

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于语音识别的家庭安防系统
Home security system based on voice recognition

Lao Jiabin

12 October 2016

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种路段内车速控制系统
Vehicle speed control system at some road sections

Lao Jiabin

26 October 2016

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种楼道自动灯控系统
Corridor automatic lamp control system

Lao Jiabin

09 November 2016

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于物联网的家庭安防系统
Home security system based on Internet of Things

Lao Jiabin

23 November 2016

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 134  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lao Jiabin
  2. Rong Jingsheng
  3. Luo Shengxiong
  4. Yang Yan
  5. Wu Weiting

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...