skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

6 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Tác giả/ người sáng tác: Mo, Cuiju xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TP53 and MDM2 gene polymorphisms, gene-gene interaction, and hepatocellular carcinoma risk: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Wang, Jian ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e82773 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current evidences on XPC polymorphisms and gastric cancer susceptibility: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Mo, Cuiju ; Li, Ruolin ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, May 23, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of interleukin-16 gene polymorphisms with IL-16 serum levels and risk of nasopharyngeal carcinoma in a Chinese population

Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Lao, Xiaoxia ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

Tumor Biology, 2014, Vol.35(3), pp.1917-1924 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDM2 SNP309 polymorphism contributes to endometrial cancer susceptibility: evidence from a meta-analysis.(Report)

Peng, Qiliu ; Mo, Cuiju ; Qin, Aiping ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, Nov 3, 2013, Vol.32(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lack of association between cathepsin D C224T polymorphism and Alzheimer's disease risk: an update meta-analysis

Mo, Cuiju ; Peng, Qiliu ; Sui, Jingzhe ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Xie, Li ; Li, Taijie ; He, Yu ; Qin, Xue ; Li, Shan

BMC Neurology, 2014, Vol.14, p.13 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

6 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mo, Cuiju
  2. Peng, Qiliu
  3. Qin, Xue
  4. Li, Shan
  5. Sui, Jingzhe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...