skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

6 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nghiêm Thị Hải Yến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân các bộ tộc Lào giai đoạn 1893 - 1945 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Nghiêm Thị Hải Yến -Đại học Sư phạm ; Đào Tuấn Thành; Hà Việt

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đời sống kinh tế, văn hóa của người Tà Ôi tỉnh Salavan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1986-2016) Lịch sử Việt Nam

Bounthan Sooksavanh -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Nghiêm Thị Hải Yến -TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Về vấn đề pháp lý của xứ Lào thuộc Pháp (1893-1945)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về vấn đề pháp lý của xứ Lào thuộc Pháp (1893-1945)

Nghiêm Thị Hải Yến

2007

Truy cập trực tuyến

4
Nhân tố chủ quan trong cách mạng tháng tám năm 1945 tại Lào
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhân tố chủ quan trong cách mạng tháng tám năm 1945 tại Lào

Nghiêm Thị Hải yến

2008

Truy cập trực tuyến

5
Đóng góp của Việt kiều trong đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn những năng 30 (thế kỷ XX)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đóng góp của Việt kiều trong đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn những năng 30 (thế kỷ XX)

Nghiêm Thị Hải Yến

2007

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo dục trong cộng đồng người Việt định cư ở Trung Lào Lịch sử Việt Nam

Manivanh Singhalath -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Nghiêm Thị Hải Yến -TS hướng dẫn

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (3)
 2. Bộ sưu tập số  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3)
 2. Luận văn, luận án  (2)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nghiêm Thị Hải Yến
 2. Bounthan Sooksavanh
 3. Đào Tuấn Thành
 4. Manivanh Singhalath
 5. Hà Việt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...