skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

4 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Tác giả/ người sáng tác: Wu, Junrong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TP53 and MDM2 gene polymorphisms, gene-gene interaction, and hepatocellular carcinoma risk: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Wang, Jian ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e82773 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of interleukin-16 gene polymorphisms with IL-16 serum levels and risk of nasopharyngeal carcinoma in a Chinese population

Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Lao, Xiaoxia ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

Tumor Biology, 2014, Vol.35(3), pp.1917-1924 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDM2 SNP309 polymorphism contributes to endometrial cancer susceptibility: evidence from a meta-analysis.(Report)

Peng, Qiliu ; Mo, Cuiju ; Qin, Aiping ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, Nov 3, 2013, Vol.32(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

4 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Junrong
  2. Mo, Cuiju
  3. Mo, C.
  4. Sui, Jingzhe
  5. Zhai, Limin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...