skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Nhan đề tạp chí: Cancer Cell International xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glutathione S-transferase gene GSTM1, gene-gene interaction, and gastric cancer susceptibility: evidence from an updated meta-analysis

Lao, Xianjun ; Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Li, Shan ; Qin, Xue ; Chen, Zhiping ; Chen, Junqiang

Cancer Cell International, Nov 30, 2014, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGF +61A/G polymorphism contributes to increased gastric cancer risk: evidence from a meta-analysis.(Report)

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Qin, Xue ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Zhang, Xiaolian ; Chen, Junqiang

Cancer Cell International, Dec 12, 2014, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

2 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qin, X
  2. Chen, Junqiang
  3. Li, S
  4. Lao, Xj
  5. Lao, Xianjun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...