skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Nhan đề tạp chí: Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-12B+1188A/C polymorphism contributes to increased hepatocellular carcinoma susceptibility: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue

Clinics and research in hepatology and gastroenterology, December 2014, Vol.38(6), pp.735-43 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

1 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở Dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, S
  2. Li, R.
  3. Peng, Q.
  4. Peng, Ql
  5. Qin, Xue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...