skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Nhan đề tạp chí: Diagnostic pathology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between OGG1 Ser326Cys and APEX1 Asp148Glu polymorphisms and breast cancer risk: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, 2014, Vol.9, p.108 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XPC Lys939Gln polymorphism contributes to colorectal cancer susceptibility: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, June 19, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current evidences on XPC polymorphisms and gastric cancer susceptibility: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Mo, Cuiju ; Li, Ruolin ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, May 23, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NQO1 Pro187Ser polymorphism and breast cancer susceptibility: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, May 29, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between OGG1 Ser326Cys and APEX1 Asp148Glu polymorphisms and breast cancer risk: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, June 3, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...