skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDM2 SNP309 polymorphism contributes to endometrial cancer susceptibility: evidence from a meta-analysis.(Report)

Peng, Qiliu ; Mo, Cuiju ; Qin, Aiping ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, Nov 3, 2013, Vol.32(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

1 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qin, Aiping
  2. Mo, Cuiju
  3. Qin, Xue
  4. Yang, Shi
  5. Zhai, Limin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...