skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

7 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa Nhan đề tạp chí: PLoS One xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Mittal, Balraj (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Dec 26, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Feb 3, 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Repair Gene XRCC1 Polymorphisms, Smoking, and Bladder Cancer Risk: A Meta-Analysis.(Research Article)

Li, Shan ; Peng, Qiliu ; Chen, Yongbin ; You, Jianpeng ; Chen, Zhiping ; Deng, Yan ; Lao, Xianjun ; Wu, Huiling ; Qin, Xue ; Zeng, Zhiyu;

PLoS ONE, Sept 9, 2013, Vol.8(9), p.e73448 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-Analysis of the Association between COX-2 Polymorphisms and Risk of Colorectal Cancer Based on Case–Control Studies

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Wang, Jian ; Sui, Jingzhe ; Li, Shan

PLoS One, Apr 2014, Vol.9(4), p.e94790 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TP53 and MDM2 gene polymorphisms, gene-gene interaction, and hepatocellular carcinoma risk: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Wang, Jian ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e82773 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

7 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lao, Xianjun
  2. Peng, Qiliu
  3. Qin, Xue
  4. Li, Shan
  5. Chen, Zhiping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...