skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialect endangerment; The case of Nonthaburi Malay

Tadmor, Uri

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2004, Vol.160(4), p.511 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

1 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tadmor, U
  2. Uri Tadmor
  3. Tadmor, Uri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...