skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of CYP1B1 Leu432Val Polymorphism and Lung Cancer Risk: An Updated Meta-Analysis

Lao, Xianjun ; Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Liu, Yanqiong ; Li, Shan

Lung, 2014, Vol.192(5), pp.739-748 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer’s Disease: Evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience Letters, 23 January 2015, Vol.586, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer's Disease: Evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience Letters, Jan 23, Vol.586, p.36(7) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Need for clarification of data in a recent meta-analysis about polymorphisms in the leptin receptor gene and risk of breast cancer

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Li, Shan ; Qin, Xue

Breast Cancer Research and Treatment, 2013, Vol.138(2), pp.655-656 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Mittal, Balraj (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Dec 26, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodological remarks concerning a recent meta-analysis on XPG Asp1104His and XPF Arg415Gln polymorphisms and breast cancer risk

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Li, Ruoling ; Qin, Xue ; Li, Shan

Breast Cancer Research and Treatment, 2013, Vol.139(2), pp.617-618 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Feb 3, 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Repair Gene XRCC1 Polymorphisms, Smoking, and Bladder Cancer Risk: A Meta-Analysis.(Research Article)

Li, Shan ; Peng, Qiliu ; Chen, Yongbin ; You, Jianpeng ; Chen, Zhiping ; Deng, Yan ; Lao, Xianjun ; Wu, Huiling ; Qin, Xue ; Zeng, Zhiyu;

PLoS ONE, Sept 9, 2013, Vol.8(9), p.e73448 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-Analysis of the Association between COX-2 Polymorphisms and Risk of Colorectal Cancer Based on Case–Control Studies

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Wang, Jian ; Sui, Jingzhe ; Li, Shan

PLoS One, Apr 2014, Vol.9(4), p.e94790 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TP53 and MDM2 gene polymorphisms, gene-gene interaction, and hepatocellular carcinoma risk: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Wang, Jian ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e82773 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Meta-Analysis on the Association of MDM2 SNP309 Polymorphism with Colorectal Cancer Risk

Peng, Qiliu ; Tang, Weizhong ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Deng, Yan ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e76031 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-12B+1188A/C polymorphism contributes to increased hepatocellular carcinoma susceptibility: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue

Clinics and research in hepatology and gastroenterology, December 2014, Vol.38(6), pp.735-43 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between XPD Lys751Gln and Asp312Asn polymorphisms and hepatocellular carcinoma risk: a systematic review and meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue

Medicine, December 2014, Vol.93(29), pp.e330 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population

Peng, Qiliu ; Li, Haiwei ; Lao, Xianjun ; Deng, Yan ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Infection, Genetics and Evolution, Oct, 2014, Vol.27, p.375(7) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C-reactive protein genetic polymorphisms increase susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese population

Peng, Qiliu ; Ren, Shan ; Lao, Xianjun ; Lu, Yu ; Zhang, Xiaolian ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Tumor Biology, 2014, Vol.35(10), pp.10169-10176 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population

Peng, Qiliu ; Li, Haiwei ; Lao, Xianjun ; Deng, Yan ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, October 2014, Vol.27, pp.375-81 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of CYP1B1 Leu432Val polymorphism and lung cancer risk: an updated meta-analysis

Lao, Xianjun ; Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Liu, Yanqiong ; Li, Shan

Lung, October 2014, Vol.192(5), pp.739-48 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glutathione S-transferase gene GSTM1, gene-gene interaction, and gastric cancer susceptibility: evidence from an updated meta-analysis

Lao, Xianjun ; Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Li, Shan ; Qin, Xue ; Chen, Zhiping ; Chen, Junqiang

Cancer Cell International, Nov 30, 2014, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between OGG1 Ser326Cys and APEX1 Asp148Glu polymorphisms and breast cancer risk: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, 2014, Vol.9, p.108 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peng, Qiliu
  2. Qin, Xue
  3. Li, Shan
  4. Lao, Xianjun
  5. Qin, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...