skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peng, Qiliu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer's Disease: Evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience Letters, Jan 23, Vol.586, p.36(7) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

2
The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer’s Disease: Evidence based on 40 case-control studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MTHFR C677T polymorphism contributes to increased risk of Alzheimer’s Disease: Evidence based on 40 case-control studies

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Huang, Xiuli ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Zeng, Zhiyu

Neuroscience Letters, 01/2015, Vol.586, C, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Dec 26, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between XPD Lys751Gln and Asp312Asn polymorphisms and hepatocellular carcinoma risk: a systematic review and meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue

Medicine, December 2014, Vol.93(29), pp.e330 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-12B+1188A/C polymorphism contributes to increased hepatocellular carcinoma susceptibility: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue

Clinics and research in hepatology and gastroenterology, December 2014, Vol.38(6), pp.735-43 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of common functional polymorphisms in mir-146a and mir-196a2 and hepatocellular carcinoma risk: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Li, Shan ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Deng, Yan ; Qin, Xue

Medicine, December 2014, Vol.93(29), pp.e252 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population

Peng, Qiliu ; Li, Haiwei ; Lao, Xianjun ; Deng, Yan ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Infection, Genetics and Evolution, Oct, 2014, Vol.27, p.375(7) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C-reactive protein genetic polymorphisms increase susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese population

Peng, Qiliu ; Ren, Shan ; Lao, Xianjun ; Lu, Yu ; Zhang, Xiaolian ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, October 2014, Vol.35(10), pp.10169-76 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of CYP1B1 Leu432Val Polymorphism and Lung Cancer Risk: An Updated Meta-Analysis

Lao, Xianjun ; Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Liu, Yanqiong ; Li, Shan

Lung, 2014, Vol.192(5), pp.739-748 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of CYP1B1 Leu432Val polymorphism and lung cancer risk: an updated meta-analysis

Lao, Xianjun ; Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Liu, Yanqiong ; Li, Shan

Lung, October 2014, Vol.192(5), pp.739-48 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

11
Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-2 polymorphisms and IL-2 serum levels with susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese Zhuang population

Peng, Qiliu ; Li, Haiwei ; Lao, Xianjun ; Deng, Yan ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Infection, Genetics and Evolution, 10/2014, Vol.27, C, pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between OGG1 Ser326Cys and APEX1 Asp148Glu polymorphisms and breast cancer risk: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, June 3, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of interleukin-16 gene polymorphisms with IL-16 serum levels and risk of nasopharyngeal carcinoma in a Chinese population

Qin, Xue ; Peng, Qiliu ; Lao, Xiaoxia ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Mo, Cuiju ; Sui, Jingzhe ; Wu, Junrong ; Zhai, Limin ; Yang, Shi ; Li, Shan ; Zhao, Jinmin

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, March 2014, Vol.35(3), pp.1917-24 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NQO1 Pro187Ser polymorphism and breast cancer susceptibility: evidence from an updated meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, 2014, Vol.9, p.100 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XPC Lys939Gln polymorphism contributes to colorectal cancer susceptibility: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, 2014, Vol.9, p.120 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between OGG1 Ser326Cys and APEX1 Asp148Glu polymorphisms and breast cancer risk: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, 2014, Vol.9, p.108 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current evidences on XPC polymorphisms and gastric cancer susceptibility: a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Chen, Zhiping ; Lu, Yu ; Lao, Xianjun ; Mo, Cuiju ; Li, Ruolin ; Qin, Xue ; Li, Shan

Diagnostic Pathology, 2014, Vol.9, p.96 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lack of association between cathepsin D C224T polymorphism and Alzheimer's disease risk: an update meta-analysis

Mo, Cuiju ; Peng, Qiliu ; Sui, Jingzhe ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Xie, Li ; Li, Taijie ; He, Yu ; Qin, Xue ; Li, Shan

BMC Neurology, 2014, Vol.14, p.13 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of single nucleotide polymorphisms in VDR and DBP genes with HBV-related hepatocellular carcinoma risk in a Chinese population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2014, Vol.9(12), pp.e116026 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-analysis of the association between COX-2 polymorphisms and risk of colorectal cancer based on case-control studies

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Wang, Jian ; Sui, Jingzhe ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2014, Vol.9(4), pp.e94790 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peng, Qiliu
  2. Qin, Xue
  3. Li, Shan
  4. Lao, Xianjun
  5. Qin, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...