skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Essentials of trademarks and unfair competition

Shilling Dana.

2002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Essentials of trademarks and unfair competition
 • Tác giả: Shilling Dana.
 • Chủ đề: Trademarks -- Law and legislation -- United States; Competition, Unfair -- United States; Kinh doanh; Thương hiệu; Cạnh trạnh
 • Mô tả: Cuốn sách đưa ra những chủ đề liên quan đến thương hiệu như: Luật bản quyền,... cuốn sách cũng giải thích tại sao nhà kinh doanh lớn cần có thương hiệu và các vấn đề liên quan đến sự cạnh tranh không công bằng
 • Nơi xuất bản: New York Wiley
 • Năm xuất bản: 2002
 • Định dạng: vii, 274 p. forms 23 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0471209414
 • Phân loại DDC: 346.73 DAN
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...