skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phạm vi tìm kiếm của hệ thống:

Tất cả tài nguyên thư viện

Trong hệ thống phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung và thống nhất của của Trung tâm Học Liệu – Đại Học Thái Nguyên (Learning Resources Center – Thai Nguyen University), bạn đọc sử dụng phạm vi tìm kiếm này để tìm kiếm đồng thời tất cả dạng nguyên thông tin học tập và nghiên cứu sẵn có như sách, tạp chí in và điện tử, bài báo dưới định dạng điện tử hay số (thông qua cơ sở dữ liệu Primo Central Index*), bộ sưu tập số và nhiều loại hình tài liệu khác.

* The Primo Central index là một cơ sở dữ liệu tích hợp trong môi trường điện toán đám mây (DaaS) quy mô lớn bao phủ hàng trăm nguồn tài nguyên thông tin học tập và nghiên cứu quan trọng được xuất bản điện tử ở phạm vi toàn cầu và khu vực với hơn một tỷ biểu ghi thư mục được tích hợp và sẵn có cho kích hoạt cùng hàng trăm triệu nối kết tới toàn văn, và dữ liệu vẫn đang tăng trường hàng ngày. Những tài nguyên điện tử này bao gồm các bài báo tạp chí khoa học, sách điện tử, bình xét, tài liệu pháp lý, bộ dữ liệu nghiên cứu, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật và nhiều loại hình tài liệu khác được thu hoạch từ các nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai, và nhà tích hợp nội dung, xuất bản tài liệu khoa học truy cập mở cũng như từ kho số truy cập mở của nhiều trường đại học uy tín trên thế giới.

Mục lục thư viện

Phạm vi này chỉ tìm kiếm thư mục tích hợp cho tất cả tài liệu in hay bộ sưu tập in sẵn có để thực hiện mượn trả trong các mục lục của Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên, nhưng không gồm kết quả bài báo/bài trích.


Bộ sưu tập số

Phạm vi tìm kiếm này bao gồm các bộ sưu tập số nội sinh sẵn có được phát triển trong các bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên.


Tài nguyên điện tử trực tuyến

Phạm vi tìm kiếm này bao phủ toàn bộ tài nguyên xuất bản điện tử sẵn có của thư viện như sách điện tử, tạp chí điện tử, và bài báo/bài trích được kích hoạt bởi thư viện từ cở sở dữ liệu mô tả tài nguyên thông tin toàn cầu trong SFX và dữ liệu được chỉ mục ở cấp độ toàn cầu trong dịch vụ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây Primo Central Index.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...