skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan ; Woloschak, Gayle E. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N del polymorphism contributes to colorectal cancer susceptibility: evidence from a meta-analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan

PloS one, 2014, Vol.9(2), pp.e87925 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Li, Shan

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Feb 3, 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Feb 3, 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

Toàn văn sẵn có

5 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...