skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 599.272  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The essay an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essay an introduction

DiYanni Robert. ; DiYanni Robert

2002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

2015

Toàn văn sẵn có

3
Essay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay

Wilkinson, Keith D.

Cell, 12/2004, Vol.119(6), pp.741-745 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, August 1, 2014, p.32

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSIS OF STUDENTS’ UNDERSTANDING OF IDIOMATIC EXPRESSIONS AND ITS USE IN THEIR ESSAY: A CASE STUDY

Dalilah Fathma ; Nurlela Nurlela ; Muhammad Yusuf

Journal of Applied Linguistics and Literature, 01 February 2020, Vol.5(1), pp.39-51 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical underpinnings of research in strategic marketing: a commentary

Varadarajan, Rajan

Journal of the Academy of Marketing Science, 2019, Vol.47(1), pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated language essay scoring systems: a literature review

Hussein, Mohamed Abdellatif ; Hassan, Hesham ; Nassef, Mohammad

PeerJ Computer Science, August 12, 2019, Vol.5, p.e208 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotions across the essay: What second language writers feel across four weeks' writing a research essay

Decoursey, Christina A ; Hamad, Aliaa N

English Studies at NBU, 2019, Vol.5(1), pp.114-134 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay

Journalism & Mass Communication Educator, March 2006, Vol.61(1), pp.9-9 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noma.(Essay)

Van Damme, Philip A.

The Lancet, Dec 23, 2006, Vol.368(9554), p.S61(2) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay.(Poem)

Machado, Aditi

Iowa Review, Winter, 2012, Vol.42(3), p.153-154 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, July 1, 2014, p.30

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, Jan 1, 2014, p.28

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, June 1, 2014, p.28

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, May 1, 2014, p.24

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay

Machado, Aditi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, June 1, 2013, p.30

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essay

Marketing, Sept 1, 2013, p.28

Toàn văn sẵn có

19
Essay essentials with readings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay essentials with readings

Norton Sarah ; Green Brian; Dynes Rhonda

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
ACE the TOEFL essay (TWE)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACE the TOEFL essay (TWE)

2007

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 599.272  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (276.984)
 2. Toàn văn trực tuyến (594.593)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (13)
 2. Bộ sưu tập số  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (30.517)
 2. 1957 đến 1972  (3.699)
 3. 1973 đến 1988  (14.080)
 4. 1989 đến 2005  (137.204)
 5. Sau 2005  (401.566)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (520.484)
 2. Spanish  (13.719)
 3. Portuguese  (6.633)
 4. French  (6.577)
 5. German  (5.356)
 6. Italian  (2.452)
 7. Japanese  (2.357)
 8. Polish  (1.045)
 9. Hungarian  (798)
 10. Chinese  (617)
 11. Serbo-Croatian  (530)
 12. Russian  (515)
 13. Korean  (500)
 14. Norwegian  (471)
 15. Czech  (417)
 16. Romanian  (400)
 17. Turkish  (385)
 18. Dutch  (320)
 19. Persian  (141)
 20. Arabic  (131)
 21. Lithuanian  (129)
 22. Danish  (97)
 23. Macedonian  (75)
 24. Ukrainian  (53)
 25. Greek  (28)
 26. Hebrew  (26)
 27. Slovak  (22)
 28. Malay  (13)
 29. Icelandic  (13)
 30. Finnish  (7)
 31. Hindi  (5)
 32. Welsh  (4)
 33. Maori  (4)
 34. Thai  (4)
 35. Vietnamese  (3)
 36. Basque  (3)
 37. Tibetan  (2)
 38. Yiddish  (2)
 39. Bengali  (1)
 40. Gujarati  (1)
 41. Tagalog  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fukuyama, Francis
 2. Bates, Jane
 3. Wright, Stephen
 4. Rodrik, Dani
 5. Buchan, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...